Podmínky cesty

Smluvní podmínky pro účastníky slané cesty

ODPOVĚDNOST

Savory Journeys a Denizen působí pouze jako zástupce pro různé nezávislé dodavatele, kteří poskytují ubytování v hotelu, dopravu, prohlídky, aktivity, průvodce nebo jiné služby spojené s touto cestou. Tyto služby podléhají podmínkám těchto dodavatelů. Savory Journeys, Denizen a jejich příslušní partneři, zaměstnanci, agenti, zástupci a pověřenci nepřijímají žádnou odpovědnost za jakékoli zranění, poškození, ztrátu, nehodu, zpoždění nebo jakýkoli jiný incident, který může být způsoben nedbalostí, vadou, nedodržením společnost nebo osoba při poskytování těchto služeb. Nepřijímáme odpovědnost za ztráty, zranění, škody nebo výdaje jakéhokoli druhu způsobené nemocemi, počasím, stávkami, nepřátelskými akcemi, válkami, teroristickými činy, přírodními činy, místními zákony nebo jinými podobnými příčinami. Veškeré služby a ubytování podléhají zákonům a nařízením země, ve které jsou poskytovány.

ZPŮSOBILOST

Kdokoli mladší 18 let musí být po celou dobu Cesty doprovázen rodičem nebo opatrovníkem.

PŘEJÍMÁNÍ RIZIKA

Přihlášením na tuto cestu účastník potvrzuje, že si je vědom toho, že cestování a dobrodružné cestování, jako je cesta, kterou podniká, zahrnuje potenciálně nebezpečné aktivity, některé v odlehlých oblastech světa, s rizikem onemocnění zranění nebo smrt, které mohou být způsobeny přírodními silami, nemocí nebo úmyslným či kriminálním jednáním třetích stran nebo terorismem. Účastník dále bere na vědomí, že povětrnostní podmínky mohou být vážné, nepříznivé a/nebo nepříjemné a že lékařské služby nebo zařízení nemusí být snadno dostupné nebo dostupné po určitou nebo celou dobu, kdy se účastní Cesty.

DOBROVOLNÁ ÚČAST

Přihlášením k této Cestě účastník potvrzuje, že se dobrovolně přihlásil k účasti na této Cestě a že si přečetl popis Cesty, jak je uveden v aktuálních souvisejících informacích.

ZRUŠENÍ A VRÁCENÍ PENĚZ

Pokud potřebujete zrušit svůj výlet, měli byste okamžitě kontaktovat Savory Journeys s písemným oznámením e-mailem nebo poštou. Budou účtovány určité poplatky vypočtené k datu, kdy společnost Savory Journeys obdrží písemné oznámení o zrušení.

Rozpis storno poplatků

Minimální poplatek je 100 $ na osobu

90 až 61 dní před odjezdem je 25 % z ceny zájezdu

60 až 46 dní před odjezdem je 50 % z ceny zájezdu

45-0 dní před odjezdem je 100 % ceny zájezdu

ZRUŠENÉ CESTY

Vyhrazujeme si právo zrušit jakoukoli cestu z důvodu nedostatečné registrace, kvůli které je provozování cesty ekonomicky neproveditelné, nebo z důvodu našich obav s ohledem na bezpečnost, zdraví nebo blaho účastníků. Pokud je z naší strany cesta zrušena před odjezdem, bude účastníkovi poskytnuta plná náhrada peněz zaplacených za cestu. Pokud zrušíme probíhající Cestu, účastník obdrží poměrnou náhradu na základě počtu dní, které na Cestě nedokončíme. Neneseme odpovědnost za žádné dodatečné výdaje vzniklé účastníkovi při jeho přípravě na Cestu (např. nevratné letenky, vízové ​​poplatky, pokud je to relevantní, oblečení, vybavení a lékařské výlohy atd.).

POJIŠTĚNÍ

Důrazně doporučujeme pro tuto cestu zakoupit pojištění storna a přerušení cesty. Informace o cestovním pojištění mohou být přiloženy k materiálům pro plánování vaší cesty nebo je možné zakoupit pojistku prostřednictvím vaší cestovní kanceláře. To může pomoci předejít zbytečným ztrátám v případě vážné nemoci, nehody nebo smrti cestovatele, jeho nejbližší rodiny nebo společníka na cestách.

ZMĚNY TRASY

Itineráře a personál prezentovaný v našich reklamních materiálech podléhají úpravám a změnám ze strany Savory Journeys, Denizen nebo našich partnerů. Vyhrazujeme si právo bez sankcí provést změny ve zveřejněném itineráři, kdykoli to podle našeho úsudku podmínky vyžadují, nebo pokud to považujeme za nezbytné pro pohodlí, pohodlí nebo bezpečnost účastníků.

CO OBSAHUJE VAŠE CESTA

Ubytování a stravování, jak je uvedeno v itineráři a informacích před odjezdem; vstupné, exkurze a prohlídky uvedené jako zahrnuty v itineráři; pozemní přeprava během Cesty; případně transfery do skupinových letů a zpět; služby odborníka, průvodců a jakéhokoli dalšího personálu. Upozornění: zahrnutá jídla se vztahují pouze na období během Cesty a nezahrnují žádná jídla na letech na/z Cesty. Mezinárodní letenky, volitelné spropitné a osobní věci nejsou zahrnuty.

JEDNOTLIVCI

Ubytování (hotely, stany, chatky a chatky) jsou založeny na obsazení dvěma osobami, pokud není v materiálech specifických pro Journey uvedeno jinak. V případě, že účastník preferuje jednolůžkové ubytování, musí zaplatit jednorázový příplatek. Pokud účastník cestuje sám a přeje si sdílet ubytování, přidělíme mu spolubydlícího stejného pohlaví. Pokud není nikdo, s kým by účastník mohl sdílet, je povinen zaplatit jednorázový příplatek.

ZAVAZADLA

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození zavazadel při přepravě na Cestu a zpět nebo během Cesty. Doporučujeme zakoupit doplňkový balíček cestovního pojištění.

ZPOŽDĚNÍ A ZVYŠOVÁNÍ NÁKLADŮ

Nezodpovídáme za poskytování jakékoli náhrady za zpoždění na Cestě v důsledku špatného počasí, stavu stezek, hladiny řek, stavu vozovky, zpoždění dopravy nebo vládních zásahů. I když uděláme vše, co je v našich silách, abychom udrželi uvedené ceny, pokud bude nutné účtovat přirážku, vyhrazujeme si právo tak učinit a upozornění bude zasláno v době konečné fakturace.

LÉKAŘSTVÍ A ZDRAVÍ

Účastník potvrzuje, že je fyzicky zdatný a nemá zdravotní stav, který by omezoval pohyblivost. Účastník dále prohlašuje, že netrpí žádným duševním, fyzickým či jiným stavem či postižením, které by ohrožovalo jeho samotného nebo ostatní účastníky. U cest, které se konají ve vyšších nadmořských výškách (nad 5 000 stop/1 500 metrů), účastník potvrzuje, že netrpí poruchou dýchání, srdce nebo krevního oběhu. Účastník nás musí informovat o všech zdravotních problémech v dostatečném předstihu před odjezdem. Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení přijmout, odmítnout přijmout nebo odstranit kteréhokoli účastníka na Cestě kdykoli během Cesty. V případě odstranění z cesty se náhrady nevrací. Nemocniční zařízení nebo příslušná zdravotnická zařízení nebo lékaři jsou často nedostupná a evakuace může být zdlouhavá, obtížná a nákladná. Neneseme žádnou odpovědnost za poskytování lékařské péče. Na některých cestách účastníci obdrží příslušné zdravotní informace a lékařské potvrzení, které vyplní a vrátí nám.

FOTOGRAFIE

Vyhrazujeme si právo pořizovat fotografie nebo videa během provozu jakékoli Cesty nebo její části a použít výsledné fotografie, videa nebo záznamy pro propagační nebo komerční účely. Provedením rezervace na Journey účastník souhlasí s tím, že umožní použití jeho/její podobizny třetími stranami a partnery autorizovanými pro Savory Journeys, Denizen a Savory Journeys, a to bez náhrady pro účastníka. Pokud si účastník přeje, aby jeho/její podobizna nebyla použita, musí nám to písemně oznámit před odjezdem Cesty. Autorská práva na všechny fotografie, videa a související materiály vytvořené účastníkem („Materiály cesty“) náleží účastníkovi při vytvoření.Účastník uděluje Savory Journeys, Denizen, Denizen autorizovaným třetím stranám a partnerům nevýhradní, celosvětovou, neodvolatelnou licenci k použití jakýchkoli materiálů Journeys poskytnutých Savory Journeys a/nebo našim partnerům v jakýchkoli médiích, která nyní existují nebo budou následně vyvinuta pro následující omezené účely: redakční použití, propagace redakčního použití, propagace cestovních programů Savory Journeys nebo propagace poslání společnosti Savory Journeys nebo jejích partnerů

POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ

Účastník je odpovědný za pochopení podmínek popsaných v itineráři cesty a po konzultaci s námi si vybral cestu, která odpovídá jeho zájmům a schopnostem, a za přípravu na cestu přečtením itineráře cesty a doplňkových informací o cestě v materiálech před cestou a za přinesení vhodného oblečení a vybavení, jak je v těchto materiálech doporučeno. Během potvrzení rezervace může být provedena kontrola fitness.

.