Pravidla a podmínky

Tato smlouva upravuje podmínky používání duševního vlastnictví vlastněné Savory Institute.Org, neziskovou korporací podle US 501(c)(3) se sídlem v Boulderu, Colorado (“SI”), a vztahuje se na akreditovaného profesionála (“ Professional“), který byl pověřen SI vyučovat celý nebo část systému managementu travních porostů známého jako Holistic Management (“HM”) vyvinutého SI a jeho zakladatelem Allanem Savorym. Profesionálovi je tímto udělena omezená, nepřevoditelná, nevýhradní licence k používání učebnic, pracovních sešitů, plánovacích příruček, učebních osnov, nástrojů, rozvrhů, formulářů a dalšího duševního vlastnictví chráněného autorským právem nebo autorským právem ve vlastnictví SI („IP“) k výuce, školit, implementovat a podporovat HM. Professional bere na vědomí, že IP je licencováno pro omezený účel, není prodáváno.
Stažením, přístupem, výukou nebo jiným použitím IP, Professional souhlasí s následujícími podmínkami služby:

1. Profesionál se může vydávat za akreditovaného profesionála Savory a je oprávněn používat takovou rozlišovací pečeť, kterou může čas od času poskytnout SI.

2. Touto smlouvou není uděleno žádné právo prodávat nebo komerčně využívat licencované IP a Professional souhlasí s tím, že bude IP používat výhradně k výuce a školení ostatních v metodách HM.

3. Profesionál musí viditelně zobrazovat symboly a fráze autorských práv a ochranných známek, které identifikují SI jako vlastníka IP.

4. Professional souhlasí s tím, že bude čas od času používat pouze nejnovější verzi IP, kterou poskytuje SI, a že se zdrží používání, výuky nebo školení s jinou IP než nejnovější verzí poskytovanou SI.

5. Profesionál bez písemného souhlasu SI neudělí ani se nepokusí udělit žádnou sublicenci, udělit jakákoli „uživatelská práva“ žádné třetí osobě ani postoupit
jakákoli práva profesionála podle této smlouvy.

6. Profesionál přímo ani nepřímo:

(i) nárokovat vlastnictví nebo autorská práva k IP;

(ii) kdekoli žádat o registraci IP pod svým jménem nebo jménem jakékoli třetí strany. ve světě;

(iii) zpochybnit nebo jinak zpochybnit vlastnictví IP společnosti SI nebo podniknout jakékoli kroky k zabránění nebo zrušení jakékoli registrace IP; nebo

(iv) používat IP způsobem, který není v souladu s podmínkami této smlouvy.

6. Profesionál souhlasí s tím, že bude dodržovat všechny průběžné požadavky stanovené SI, aby si zachoval status
Akreditovaného profesionála.

7. Professional souhlasí s tím, že se zdrží používání nebo reprodukování jakékoli ochranné známky, obchodního názvu, loga nebo rozlišovacích stylů
vlastněných nebo používaných společností SI (jiné než pečeť uvedená v odstavci 1) bez výslovného písemného souhlasu společnosti SI a nebude provozovat žádnou podnikání používající ochranné známky, obchodní názvy, loga nebo rozlišovací styly, které jsou stejné nebo klamně podobné těm, které používá SI.

8. Po zrušení spojení s SI Professional vrátí IP společnosti SI spolu s kopiemi vytvořenými Professional nebo
informacemi připravenými Professional pomocí IP. Professional zničí všechny IP, které nelze vrátit, a
se zdrží použití IP pro jakýkoli účel, pokud Professional nedostane výslovný písemný souhlas SI k takovému použití.

9. Společnost SI zaručuje společnosti Professional, že je vlastníkem licencované IP a má plnou pravomoc uzavřít tuto smlouvu. SI neposkytuje žádnou záruku, pokud jde o platnost licencovaného IP vůči jakékoli třetí straně

10. Tato dohoda se bude řídit zákony státu Colorado, USA, a County of Boulder, Colorado je určeno jako místo a fórum pro veškeré soudní spory a řízení související s touto smlouvou.